Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ เว็บไซต์ลาดาวีด้า (“เรา”, “LadaVeeda.com” หรือ “เว็บไซต์”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นโยบายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ LadaVeeda.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ LadaVeeda.com ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ LadaVeeda.com ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ LadaVeeda.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

* LadaVeeda.com ให้บริการร้านค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

* เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน LadaVeeda.com มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล

LadaVeeda.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

* สั่งซื้อสินค้า

* มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ LadaVeeda.com แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของ LadaVeeda.com ได้

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

* เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ LadaVeeda.com ถือว่าท่านยินยอมให้ LadaVeeda.com เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

* เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

  1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน
  2. เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการ
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  4. เพื่อส่งเสริมการตลาดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
  6. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
  7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง LadaVeeda.com จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

* ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน

* ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของ LadaVeeda.com ถือว่าท่านอนุญาตให้ LadaVeeda.com เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

* เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

* เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

* เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งาน

การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล CLOUD

LadaVeeda.com ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของประเทศ ประกอบการให้บริการของ LadaVeeda.com เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ LadaVeeda.com ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud

มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

LadaVeeda.com รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ LadaVeeda.com ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของโลก ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

LadaVeeda.com ใช้ “คุกกี้” (COOKIES)

“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

LadaVeeda.com ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ LadaVeeda.com เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ LadaVeeda.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ LadaVeeda.com ได้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การกระทำเช่นนั้นอาจหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของ LadaVeeda.com ได้

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

LadaVeeda.com ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวรวมถึง:

* ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)

* ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)

* ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป

การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ LadaVeeda.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ LadaVeeda.com ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ LadaVeeda.com ให้ถือตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

LadaVeeda.com ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ LadaVeeda.com