Refund Policy

นโยบายคืนเงิน

การคืนเงิน
ร้านลาดาวีด้าจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าพรีออเดอร์ หากร้านลาดาวีด้าไม่สามารถหาซื้อสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
2. สินค้าพร้อมส่งหากร้านลาดาวีด้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า
2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางโอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือ Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้?
• ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว